อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงปลากะรังดอกแดง Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) ด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูป
 ผู้แต่ง  สามารถ เดชสถิตย์, ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ และ สมศักดิ์ จิระวัทโธ
 Article Title  Rearing of orange-spotted grouper, Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) with artificial floating pellet feed.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 7/2549
 Source title  Technical paper No. 7/2006
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  1-15
 คำสำคัญ  ปลากะรังดอกแดง, อาหารเม็ดลอยน้ำสำเร็จรูป
 Keyword  Orange-spotted grouper, Epinephelus coioides, Atificial floating pellet feed
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center