อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลลูกหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) จากระยะเวลลิเจอร์ถึงระยะลงพื้นด้วยอาหารมีชีวิตชนิดต่างๆ
 ผู้แต่ง  ปริญญา สุทธินนท์ และ สมพิศ แย้มเกษม
 Article Title  Nursing of spotted babylone (Babylonia areolata Ling, 1807) from veliger larvae to early juvenile stege using various types of live feed.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 30/2549
 Source title  technical paper No. 30/2006
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  1-15
 คำสำคัญ  ลูกหอยหวาน, การอนุบาล, อาหารมีชีวิต
 Keyword  Spotted babylone larvae, Babylonia areolata, Nursing, Live feed
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center