อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ระดับที่เหมาะสมของกรดไขมันที่จำ เป็น (18:2n6 และ 18:3n3) สํ าหรับการเจริญเติบโตอัตรารอด และอัตราแลกเนื้อของปลากดเหลือง ( Mystus nemurus Cuv.&Val.)
 ผู้แต่ง  สิริฉัตร เพ็ญพิบูลรัตนา, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, วิมล จันทรโรทัย, อรุณี อิงคากุล และ ประเทืองศรี
 Article Title  Optimum levels of essential fatty acids (18:2n6 and 18:3n3) for growth, survival rate and feed conversion ratio in yellow mystus (Mystus nemurus Cuv.&Val.)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 39th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2544
 หน้า  38-45
 คำสำคัญ  ปลากดเหลือง, กรดไขมัน, อัตราการเจริญเติบโต, อัตราแลกเนื้อ, 18:6n3, 183n3
 Keyword  Yellow mystus, Mystus nemurus, Fatty acid, Growth rate, FCR,18:2n6, 18:3n3
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center