อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การศึกษาการสร้างกรดไขมัน EPA และ DHA ของ Shewanella putrefaciens เมื่อเลี้ยงในนํ้าที่ได้จากขั้นตอนการแยกนํ้ามันออกจากนํ้าของโรงงานผลิตนํ้ามันปลาทูน่า
 ผู้แต่ง  วิกรมนัส เอื้อวิทูทิช พงษ์เทพ วิไลพันธ์ วันชัย วรวัฒนเมธีกุล และ ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
 Article Title  Study on production of EPA and DHA of Shewanella putrefaciens using pressed liquid from tuna oil industries
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 39th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2544
 หน้า  302-404
 คำสำคัญ  กรดไขมัน, น้ำมันปลาทูน่า
 Keyword  Fatty acid, EPA, DHA, Shewanella putrefaciens, Tuna oil
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center