อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของไขมันระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ การใช้ประโยชน์จากอาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของปลากดเหลืองขนาดปลานิ้ว
 ผู้แต่ง  วุฒิพร พรหมขุนทอง, ทัศนีย์ นบนอบ, เรวดี สัจจกุล และกิจการ ศุภมาตย์
 Article Title  Effects of Varying Dietary Lipid Levels on Growth, Feed Conversion, Nutrient Retention and Carcass Composition of Yellow Mystus Fingerlings.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 : สาขาประมง
 Source title  Poceedings of 36th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2541
 หน้า  1-12
 คำสำคัญ  ปลากดเหลือง, ไขมัน, การเจริญเติบโต, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ, การใช้ประโยชน์จากอาหาร
 Keyword  Yellow mystus, Mystus nemurus, Lipid, Growth, FCR, Nutrient retention
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center