อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ระดับมันสำปะหลังที่เหมาะสมในอาหารสมดุลย์กรดอะมิโนของแม่พันธุ์ปลาดุกอุย
 ผู้แต่ง  อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และ ศรีน้อย ชุ่มคำ
 Article Title  Optimum Level of Tapioca in Catfish (Clarias macrocephal us Gunther) Brodstock Diets Base on Amino Acid Balance.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 40th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2545
 หน้า  667-673
 คำสำคัญ  มันสำปะหลัง, สมดุลย์กรดอะมิโน, ปลาดุกอุย
 Keyword  Tapioca, amino acide balance, Catfish, Clarias macrocephalus
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center