อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้ไรน้ำกร่อย (Diaphanosoma celebensis Stingelin) อนุบาลลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาร์วา
 ผู้แต่ง  พรเทพ วิรัชวงศ์
 Article Title  Use of Estuarine Cladoceran (Diaphanosoma celebensis Stingelin) for nursing Black Tiger Prawn (Penaeus monodon Fabricius) post-larvae
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 41th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2546
 หน้า  1-7
 คำสำคัญ  ไรน้ำกร่อย, อาร์ทีเมีย, ไข่ไก่นึ่ง, ลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาร์วา
 Keyword  Estuarine Cladoceran, Artemia, Steamed Chicken Egg, Black Tiger Prawn Post-Larvae
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center