อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้ประโยชน์และการขับถ่ายไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากอาหารในปลาทับทิม
 ผู้แต่ง  บรรเจิด สอนสุภาพ, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, อรพินท์ จินตสถาพร, ส่งศรี มหาสวัสดิ์ และสุชาติ อิงธรรม
 Article Title  Utilization and excretion of Dietary Nitrogen and Phosphorus in Red Tilapia (Oreochromis spp.)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 41th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2546
 หน้า  1-9
 คำสำคัญ  การใช้ประโยชน์, การขับถ่าย, ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในอาหาร, ปลาทับทิม
 Keyword  Utilization, Excretion, Dietary Nitrogen and Phosphorus, Red tilapia
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center