อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้ดักแด้ไหมบ้านทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารปลาดุกลูกผสม
 ผู้แต่ง  ทัศนีย์ คชสีห์, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, และส่งศรี มหาสวัสดิ์
 Article Title  Substitution of Silkworm Pupae (Bombyx mori) for Soybean Meal in Hybrid Catfish Diet (Clarias macrocephalus ? Clarias gariepinus)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 37th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2542
 หน้า  1-9
 คำสำคัญ  ดักแด้ไหมบ้าน, กากถั่วเหลือง, ปลาดุกลูกผสม
 Keyword  Silkworm pupae, Soybean meal, Hybrid Clarias catfish
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center