อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลกุ้งกุลาดำโพสลาวาด้วยอาร์ทีเมียแช่แข็ง ไรแดงแช่แข็ง อาร์ทีเมียเฟลก และอาหารสำเร็จรูป
 ผู้แต่ง  บุญรัตน์ ประทุมชาติ, และ คงศักดิ์ เรืองบุญส่ง
 Article Title  Nursery of Penaeus monodon Post Lavae using Frozen Artemia, Frozen Moina, Artemia Flake and Artificial Feed
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 41th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2546
 หน้า  1-9
 คำสำคัญ  กุ้งกุลาดำโพสลาวา, กุ้งดุลาดำ, อาร์ทีเมียแช่แข็ง, อาร์ทีเมีเฟลก, อาหารสำเร็จรูป
 Keyword  Penaeus monodon, Post lavae prawn, Frozen artemia, Frozen moina, Artemia flake, artificial feed
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center