อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาดุกยักษ์ (Clarias gariepinus)
 ผู้แต่ง  พิจิตร พันธ์ศิริ, เกษม เชตะวัน, ทองยุ่ง ทองคลองไทร และ ประพัฒน์ศรี พันธ์ศิริ
 Article Title  Effect of Protein Levels on the Growth Performance in Aflican Catfish Fingerling. (Clarias gariepinus)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 36th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2541
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลาดุกยักษ์; อาหารสัตว์น้ำ; อัตราการเจริญเติบโต; โปรตีน
 Keyword  Aflican catfish; Clarias gariepinus; Diet; Nutrition; Growth performance; Protein
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center