อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นในอาหารกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (de Man)
 ผู้แต่ง  อรพินท์ จินตสถาพร ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และ สุธาจรี เย็นมาก
 Article Title  Substitution of Golden Apple Snail Meal for Fishmeal in Giant Freshwater Prawn, Macrobrachium rosenbergii (de Man) Diets
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 42th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กระทรวงวิทยาศาสแล้ะทคโนโลบี
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-9
 คำสำคัญ  หอยเซอร์รี่, ปลาป่น กุ้งก้ามกราม
 Keyword  Golden apple snail, Fish mail, กุ้งกร้ามม
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center