อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง   ประสิทธิภาพของปลานิล (Oreochromis niloticus) ในการบำบัดของเสียจากอาหารปลาช่อน (Channa striata)
 ผู้แต่ง  สุธาจรี เย็นมาก, อรพินท์ จินตสถาพร,และประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ
 Article Title  Efficiency of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) for treated wastes from Snakehead fish (Channa striata) diet
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 43th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-8
 คำสำคัญ  ปลาช่อน, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ธาตุอาหาร, ปลานิล
 Keyword  Snakehead fish, Nutrient leaching, Wastewater treatment system, Nile Tilapia
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center