อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ระดับเหมาะสมของคาโรทีนอยด์รวมต่อความเข้มสีปลาคาร์ฟ (Cyprinus carpio)
 ผู้แต่ง  อรพินท์ จินตสถาพร, บัณฑิต ยวงสร้อย, Gary Robert Stoner, ประเสริฐ สมิทธิวงศ์ และ Jacques Gabaudan
 Article Title  Optimal Concentration of Total Carotenoids on Color Intensity of Fancy Carp (Cyprinus carpio)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 43th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-8
 คำสำคัญ  คาโรทีนอยด์, สีปลา, ปลาคาร์ฟ
 Keyword  : Total carotenoids, Pigmentation, Color, Fancy carp
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center