อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลลูกปลากะรังจุดฟ้าวัยอ่อนPlectropomus leopardus อายุ 25-50วัน ด้วยอาร์ทีเมียเสริมอาหารเสริมสำเร็จรูป
 ผู้แต่ง  ธวัช ศรีวีระชัย ชัชวาล วุฒิเมธี และ จุฑารัตน์ ศิริสมบัติ
 Article Title  Nursing Blue-Spotted Coral Trout Larvae, Plectropomus leopardus 25-50 Days with Commercial Emulsion Enriched Artemia
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 43th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-8
 คำสำคัญ  การอนุบาล, ปลากะรังจุดฟ้า, อาร์ทีเมีย
 Keyword  Nursing, Plectropomus leopardus, Commercial emulsion enriched artemia
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center