อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การปนเปื้อนและการลดปริมาณแบคทีเรียจากไข่อาร์ทีเมีย
 ผู้แต่ง  เถลิงเกียรติ สมนึก , นนทวิทย์ อารีย์ชน, สุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์
 Article Title  Bacterial Contamination and Decontamination Attempt in Artemia cysts
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  1-8
 คำสำคัญ  การปนเปื้อนทีเรีย, ไข่อาร์ทีเมีย, วิบริโอ, การปนเปื้อนเชื้อโรค
 Keyword  Bacterial contamination, Artemia cyst, Vibrio sp., Decontamination, Disinfectant, Formaline
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center