อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง   การเปลี่ยนแปลงคาโรทีนอยด์ และสารพิษในวัตถุดิบพื้นบ้าน : ใบชา ใบหม่อน และ ใบมันสำปะหลัง
 ผู้แต่ง  บัณฑิต ยวงสร้อย, อรพินท์ จินตสถาพร, นนทวิทย์ อารีชนย์ และอรุณี อิงคากุล
 Article Title  Monitoring the Occurrence of Carotenoids and Toxic Change in Thai Local Feedstuffs : Tea, Mulberry and Cassava Foliage
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  1-8
 คำสำคัญ  คาโรทีนอยด์, สารพิษ, ใบชา, ใบหม่อน, ใบมันสำปะหลัง
 Keyword  carotenoids, toxic, tea, mulberry, cassava
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center