อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้หัวกุ้งป่นทดแทนปลาป่นในอาหารปลานิลแดงแปลงเพศ(Oreochromis niloticus x O. mosambicus)
 ผู้แต่ง  นพวรรณ ฉิ้มสังข์ นิฟารีซา เจ๊ะเล๊าะ พรพิมล พิมลรัตน์ และชุติมา ตันติกิตติ
 Article Title  Use of Shrimp Head Meal as Partial Substitute for Fish Meal in Sex-reversed Red Tilapia, Oreochromis niloticus x O. mosambicus, diet
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  หัวกุ้งป่น, ปลาป่น, ปลานิล, ปลานิลแปลงเพศ
 Keyword  Shrimp head meal, Fish meal replacement, Sex-reversed red tilapia
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center