อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  พัฒนาการของเอนไซม์ย่อยอาหารในกุ้งกุลาดำวัยอ่อน Penaeus monodon Fabricius, 1798
 ผู้แต่ง  ยุทธนา เอียดน้อย, อรุณี อิงคากุล, อุทัยวรรณ โกวิทวที และสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
 Article Title  Ontogenetic Development of Digestive Enzyme in Larval Giant Tiger Prawn, Penaeus monodon Fabricius, 1798
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 45th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  1-8
 คำสำคัญ  กุ้งกุลาดำ, กุ้งวัยอ่อน, เอนไซม์ย่อยอาหาร
 Keyword  Penaeus monodon , Larval shrimp , Digestive enzymes
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center