อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การสำรวจคุณค่าโภชนะของอาหารปลาดุกลูกผสมอุยเทศที่เกษตรกรในจังหวัดเขตภาคกลางของประเทศไทยผลิตอาหารใช้เองในฟาร์ม
 ผู้แต่ง  นิจวัลย์ นะวาระ, อุทัย คันโธ, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และ อรพินท์ จินตสถาพร
 Article Title  A Survey Study of Nutrient Content in Hybrid Clarias Catfish Feed On-Farm Produced by Farmers in Province of Central Part of Thailand
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 45th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  1-9
 คำสำคัญ  ปลาดุกลูกผสม, โภชนะศาสตร์, การผลิตอาหารปลา
 Keyword  Hybrid clarias catfish, Nutrient content, Feed farm produced
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center