อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้อาหารต่างชนิดกันต่อประสิทธิภาพของการแปลงเพศ การเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนในลูกปลานิล (Oreochromis niloticus , Linnaeus)
 ผู้แต่ง  เสถียรพงษ์ ขาวหิต, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, วราห์ เทพาหุดี และ ส่งศรี มหาสวัสดิ์
 Article Title  Different Feed on Efficacy of Sex Reversal, Growth and Protien Utilization in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus) Fry.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 45th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  1-9
 คำสำคัญ  ปลานิล, อาหารปลา, ประสิทธิภาพการแปลงเพศ, การอนุบาล, การเจริญเติบโต, การใช้ประโยชน์โปรตีน
 Keyword  Nile tilapia, Diet, Sex reversal, Nursing, Growth, Protein Utilization
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center