อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงปลากระบอกดำ (Liza subviridis) ในบ่อดินเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์
 ผู้แต่ง  พิษณุ นาอนันต์, วิลาสินี คำชุม และ มานพ เห็นดิน
 Article Title  Culturing of Broodstock Greenback Grey Mullet (Liza subviridis in Earthen Pond.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 36th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2541
 หน้า  1-8
 คำสำคัญ  ปลากระบอกดำ; พ่อแม่พันธุ์; การเลี้ยงปลา; บ่อดิน
 Keyword  Greenback grey mullet; Liza subviridis; Broodstock; Cultur; Earthen pond
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center