อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายยูกลีนา(Euglena sanguinea Ehrenberg)
 ผู้แต่ง  ขจรเกียรติ์ แซ่ตัน1 พัชรินทร์ พรมจันทร์ตา1 และ จงกล พรมยะ1
 Article Title  Comparative of Analytical Methods of Carotenoid Content of Euglena sanguinea Ehrenberg
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2553
 หน้า  1-9
 คำสำคัญ  แคโรทีนอยด์, ยูกลีน่า
 Keyword  Euglena sanguinea, Carotenoid Content
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center