อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและคุณภาพเนื้อของปลากะพงขาว(Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงด้วยปลาสดและอาหารสำเร็จรูป
 ผู้แต่ง  พิเชต พลายเพชร* มนทกานติ ท้ามติ้น สิริพร ลือชัย ชัยกุล จีรรัตน์ เกื้อแก้ว เพ็ญศรี เมืองเยาว์
 Article Title  Comparison on growth performance and meat quality of sea bass fed with trash fish and pellets
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2551
 หน้า  12-22
 คำสำคัญ  ปลากระพงขาว, การเจริญเติบโต, คุณถาพเนื้อ, อาหารสด, อาหาร
 Keyword  Sea bass, Lates calcarifer, Growth performance, Meat quality
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center