อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  Substitution of Eri Silkworm (Philosamia ricini, Boisd) Hydrolysate for Fish Meal in Hybrid Catfish (Clarias macrocepharus x Clarias gariepinus) Diets
 ผู้แต่ง  Nattakan Pratumsri1, Prathak Tabthipwon1, Orapint Jintasataporn1 and Prapunsak Srisaphum
 Article Title  Substitution of Eri Silkworm (Philosamia ricini, Boisd) Hydrolysate for Fish Meal in Hybrid Catfish (Clarias macrocepharus x Clarias gariepinus) Diets
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  bangkok
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  12-20
 คำสำคัญ  Eri silk worm, protein hydrolysate, hybrid catfish
 Keyword  Eri silk worm, protein hydrolysate, hybrid catfish
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center