อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง   การเสริมเมทไธโอนีนในอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีปลาป่นน้อย
 ผู้แต่ง  ธวัช ตันกูล, อรพินท์ จินตสถาพร, ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน
 Article Title  Supplementation of Methionine in Low Fish Meal Diets of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2554
 หน้า  1-9
 คำสำคัญ  ปลานิล, เมทไธโอนีน, ปลาป่น
 Keyword  : Nile Tilapia (Oreochromis niloticus), methionine, fishmeal fillet
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center