อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง   การเสริมกรดอะมิโนและกรดอินทรีย์ต่อสมรรถภาพการผลิตกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
 ผู้แต่ง  เสาวนีย์ ศรีมนตรี อรพินท์ จินตสถาพร ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ และฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน
 Article Title  Supplemental Amino acids and Organic acids on growth Performance of White shrimp (Litopenaeus vannamei)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2554
 หน้า  1-9
 คำสำคัญ  กุ้งขาวแวนนาไม, กรดอมิโน, กรดอินทรีย์
 Keyword  the White Shrimp, amino acids, organic acids, Litopenaeus vannamei
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center