อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลสของการใช้ Growth Hormone (GH) ต่อการเจริญเติบโตของปลาบึกในคอก
 ผู้แต่ง  เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
 Article Title  A Growth Performance Using Growth Hormone (GH) of The Mekong Catfish (Pangasius gigas, Chevery) in ponds.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 52 ฉบับที่ 2
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 52 No 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2542
 หน้า  127-132
 คำสำคัญ  ปลาบึก, การเจริญเติบโต, ฮอร์โมน
 Keyword  Mekong giant catfish, Pangasius gigas, Growth hormone, Growth performance
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center