อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงกุ้งกุลาดำวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปในอัตราความหนาแน่นแตกต่างกัน
 ผู้แต่ง  สุพิศ ทองรอด, ลัดดาวรรณ สุขเจริญ, อนันต์ ตันสุตะพานิช และธีรวัฒน์ จริตงาม
 Article Title  Rearing Shrimp (Penaeus monodon) Larvae with an Artificial Diet at Different Stocking Density.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 52 ฉบับที่ 4
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 52 No 4
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2542
 หน้า  325-336
 คำสำคัญ  กุ้งวัยอ่อน, กุ้งกุลาดำ, อาหารสำเร็จรูป, ความหนาแน่น
 Keyword  Shrimp larvae, Penaeus monodon, Artificial diet, Density
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center