อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเจริญเติบโตและอัตรารอดของกุ้งกุลาดำวัยอ่อนที่เลี้ยงด้วอยอาหารสำเร็จรูปโดยใช้และไม่ใช้เครื่องกวนอาหาร
 ผู้แต่ง  สุพิศ ทองรอด, อนันต์ ตันสุตะพานิช, ธนัญช์ สังกรธนกิจ และธีรวัฒน์ จริตงาม
 Article Title  Growth and Survival of Larval Shrimp (Penaeus monodon) Reared on an Artificial Diet with and the Utilization of Mechanical Mixer.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 52 ฉบับที่ 4
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 52 No 4
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2542
 หน้า  439-449
 คำสำคัญ  กุ้งวัยอ่อน, กุ้งกุลาดำ, การเจริญเติบโต, อาหารสำเร็จรูป, เครื่องกวนอาหาร
 Keyword  shrimp larval, penaeus monodon, growth, survival, artificial diet, mechanical mixer
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center