อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงปลากรายในกระชังด้วยอาหารชนิดต่างๆ
 ผู้แต่ง  เดชา รอดระรัง และวัลลภ ปลั่งดี
 Article Title  Culture of Spotted Featherback. Notopterus chitala (Hamilton) in Cages with Different Diets.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 53 ฉบับที่ 6
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 53 No 6
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2543
 หน้า  559-564
 คำสำคัญ  ปลากราย, การเลี้ยงปลา, กระชัง
 Keyword  Spotted featherback, Notopterus chitala, Cuylture, Cages
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center