อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้หอยเชอร์รี่อบแห้งทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลาดุกบิ๊กอุย
 ผู้แต่ง  เทพรัตน์ อึ่งเศรษฐพันธ์, บัญชา ทองที, กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ และสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
 Article Title  Use of Dried Ground Golden Apple Snail Replacement of Fish Meal in Diet for Hybrid Clarias (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 54 ฉบับที่ 6
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 54 No. 6
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2544
 หน้า  497 - 502
 คำสำคัญ  หอยเชอร์รี่, ปลาป่น, ปลาดุกบิ๊กอุย
 Keyword  Golden apple snail, Fish meal, Hybrid Clarias catfish, Clarias macrocephlalus x Clarias garripinus
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center