อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดินที่ความหนาแน่นต่างกัน
 ผู้แต่ง  วัชรินทร์ รัตนชู และ ไพบูลย์ วัฒนกิจ
 Article Title  Culture of Hormonal Sex Reversal Nile Tilapia in Earthen Pond at Different Stocking Densities.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 55 ฉบับที่ 1
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 55 No. 1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2545
 หน้า  33-46
 คำสำคัญ  ปลานิล, ปลานิลแปลงเพศ, บ่อดิน, การเลี้ยงปลา, ความหนาแน่น
 Keyword  Nile tilapia, Hormonal sex reversal, Earthen pond, Stocking density
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center