อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การปนเปื้อนของเชื้อมัยโคแบคทีเรียในอาหารมีชีวิต
 ผู้แต่ง  คีรี กออนัตกูล, เต็มดวง สมศิริ, ศุภลัคน์ พุฒิเนาวรัตน์ และ สุริยันต์ สุนทรวิทย์
 Article Title  Contamination of Mycrobacterium spp. In Live Feed.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 55 ฉบับที่ 2
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 55 No 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2545
 หน้า  107-119
 คำสำคัญ  อาหารมีชีวิต, ไมโครแบคทีเรีย, การปนเปื้อน
 Keyword  Live feed, Mycobacterium, Contaminate
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center