อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระพงแดง
 ผู้แต่ง  จูอะดี พงษ์มณีรัตน์, พิชญา ชัยนาค, ทวี จินดามัยกุล และ ชูศักดิ์ บริสุทธิ์
 Article Title  Optimum Dietary Protein Level for Red Snapper (Lutjanus argentimaculatus Forskal)
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 55 ฉบับที่ 5
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 55 No. 5
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2545
 หน้า  413-421
 คำสำคัญ  ปลากระพงแดง, ระดับโปรตีน, อาหารปลา
 Keyword  Ref snapper, Lutjanus argentimaculatus, Protein level, Diet
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center