อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง   ผลของสาหร่ายผมนาง(Gracilaria fisheri) และสาหร่ายหนาม (Acanthophora spicifera) ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina, Linne)
 ผู้แต่ง  สุพิศ ทองรอด, ชูชาติ ชัยรัตน์, มนทกานติ ท้ามติ้น และ อนันต์ ตันสุตะพานิช
 Article Title  Effects of Gracilaria fisheri and Acanthophora spicifera on Growth and Survival of Abalone, Haliotis asinina, Linne.
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 55 ฉบับที่ 5
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 55 No. 5
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2545
 หน้า  423-429
 คำสำคัญ  สาหร่ายผมนาง, สาหร่ายหนาม, หอยเป๋าฮื้อ
 Keyword  Gracilaria fisheri, Acanthophora spicifera, Abalone, Haliotis asinina
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center