อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาหมอ
 ผู้แต่ง  สาวิตรี ศิลาเกษ, ดาราวรรณ ยุทธยงค์, จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, ทัศนีย์ ภูพิพัฒน์ และ พิศมัย สมสืบ
 Article Title  The Optimum Levels of Protein and Energy in Diet for Young Climbling Perch (Anabus testudineus).
 ชื่อเอกสาร  วารสารการประมง ปีที่ 57 ฉบับที่ 4
 Source title  Thai Fisheries Gazette Vol. 57 No. 4
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  323-330
 คำสำคัญ  ปลาหมอ, ระดับโปรตีนและพลังงาน, อาหารปลา
 Keyword  Climbring perch, Anabus testudineus, Protein and energy level, Feed, Diet
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center